“DrunkenXp Premium Folding Cots” lýuks ýat köpükli düşekli ajaýyp myhman düşelgesi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

  • Ölçegleri: Açylanda: 74,8 x 29,5 x 14,2 dýuým (190 x 75 x 36 sm);Eplenenden soň: 41,3 x 9,8 dýuým (105 x 25 sm);Bukjanyň agramy: 17,6 litr (8 kg);44-e çenli goldaýar
  • Material: 40 mm turba bilen inedördül poslamaýan polatdan ýasalan çarçuwadan guruldy.Krowatyň üstü berk, çydamly, suwa çydamly we arassalamak aňsat 3 gatlak 1200D stereo matadan ýasalýar
  • 【Ynsanlaşdyrylan dizaýn your Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin örtülen salkyn gara, 4D dem alýan pad, merjen pagta pad, iki taraply Tencel pad
  • 【Köp wezipeli camp Dynç alyş düşekleri, howluda dynç alyş oturgyçlary ýa-da ofisde günortanlyk arakesmesi üçin ajaýyp.Şeýle hem myhmanlar öýüňize baranda wagtlaýyn düşekler üçin ajaýyp
  • Programma: açyk dynç alyş, dükan / ýapyk arakesme, ofis günortanlyk arakesmesi, hassahananyň eşigi, ýatylýan otagda goşmaça düşek, jübi telefony, telewizora tomaşa etmek, kofe içmek, kitap okamak we ş.m.
10005
10013
10006
10014
10007
10004
10003

Sorag-jogap

S: Siz ownuk sargytlary kabul edýärsiňizmi?
J: Hawa.Kiçijik bölek satyjy bolsaňyz ýa-da işe başlasaňyz, hökman siziň bilen ösmäge taýýardyrys.Uzak möhletli gatnaşyklar üçin siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

S: OEM / ODM önümlerini kabul edip bilersiňizmi?
J: Hawa.OEM we ODM-de gowy.Siziň talaplaryňyza laýyk gelýän öz gözleg bölümimiz bar.

S: Bahasy nähili?Has arzan edip bilersiňizmi?
J: Müşderiniň peýdasyny hemişe birinji orunda goýýarys.Bahalar dürli şertlerde ylalaşylýar, iň bäsdeş bahany almagyňyzy kepillendirýäris.

S: Satyjy bolsam, önümler barada näme berip bilersiňiz?
J: Kompaniýanyňyzyň ösüşine kömek etmek üçin elimizden gelen zatlary bereris, mysal üçin maglumatlar, suratlar 、 wideo we ş.m.

S: Müşderiniň hukuklaryny nädip kepillendirip bilersiňiz?
J: Ilki bilen, sargyt ýagdaýyny her hepde täzeläris we müşderi haryt alýança müşderimize habar bereris.
Ikinjiden, harydyň hilini üpjün etmek üçin her bir müşderiniň buýrugy üçin standart gözleg hasabatyny bereris.
Üçünjiden, transport prosesinde we önümiň hilinde ähli meseleleri çözmäge jogapkär ýörite logistika goldaw bölümimiz bar.100% & 7 * 24h çalt jogap bermegi we çalt çözmegi gazanarys.
Dördünjiden, müşderilerimize ýörite gaýdyp gelişimiz bar, müşderiler has gowy hyzmat berýändigimizi üpjün etmek üçin müşderilerimiz hyzmatymyza baha berýärler.

S: Önümleriň hil meselesini nädip çözmeli?
J: Önümleriň hil meselesini çözmek üçin 100% satuwdan soň hünärmen bölümimiz bar.Müşderimize hiç hili ýitgi getirmez.


  • Öňki:
  • Indiki: