Biz hakda

2010-njy ýylda döredilen Rizhao Rongjia Fitness LLC.10 tehniki işgär we 100-den gowrak işçi bilen çäýnek, dambbell we rack öndüriji.Oinadao portunyň golaýynda ýerleşýän Şandong welaýatynyň Rizhao şäherinde ýerleşip, daşary ýurtly müşderiler üçin amatly ulag hödürläp bileris.

Kompaniýanyň tertibi

Işçiler
+
Tehniki işgärler
Guruldy

Näme üçin bizi saýlamaly?

Şereketde örtülen çäge guýmagyň doly önümçilik liniýasy bar, bu diňe bir fitnes enjamlarynyň önümçiligini kanagatlandyryp bilmän, beýleki önümleriň guýulmagyny hem üpjün edip biler.Şeýle hem kompaniýa önümçilik zynjyryny kämilleşdirdi we gaýtadan işleýän önümleri wagtynda gutaryp bilýän 16 sany gural guralyny gaýtadan işledi.Şol bir wagtyň özünde, müşderileriň dürli-dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin lazer nagyş maşynlary we lazer kesýän maşynlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Önüm dizaýnyndan başlap, rasionalizasiýa tekliplerine, nusga ýasamaga, nusga düzedişine, köpçülikleýin önümçilige çenli biz ýöriteleşdirilen we standartlaşdyrylan.

Innowasiýa dizaýny müşderileriň täze talaplaryna laýyk gelýär.Önümleri diwersifikasiýa etmek üçin ýöriteleşdirilen önümçilik.Innowasiýa kärhanamyzyň yzygiderli ösüşiniň çeşmesidir.Hil biziň esasy wezipämizdir.rongjia önümleri, Europeewropada, Demirgazykda we Günorta Amerikada, Günorta-Gündogar Aziýada we Günorta Afrikada ösýän bazarlary goşmak bilen dünýädäki 100-den gowrak ýurda we sebite eksport etmek üçin kepillendirilýär.

takmynan3
hakda

Biziň ýörelgesimiz

Gaty bazarda bäsleşmek üçin buýrugymyz, ösüşiň abraýyna ünsi çekip, "ygtybarly dolandyryş, kämillige ymtylmak" ýörelgesini talap edip, hil boýunça barlygy yzarlaýar.Kompaniýa, hytaýly we daşary ýurtly telekeçiniň çyn ýürekden we hormat bilen gelmegine, gürleşmegine we hyzmatdaşlygyna garaşyp, bütin dünýä myhman ýoldaşy bilen dost bolmak isleýär!

takmynan1
takmynan2

Üstünligimiz

“Rizhao Rongjia Fitness LLC”, ýokary hilli önümleri we bäsdeşlik bahalary bilen tanalýar, bu kompaniýanyň bazarda uly abraý gazanmagyna kömek etdi.Içerde-de, halkara derejesinde-de uly müşderi bazasy bar we täze bazarlara çykmak we önümlerini dilerler we bölek satyjylar ulgamy arkaly paýlamak arkaly öz mümkinçiliklerini giňeltmegi dowam etdirýärler.

Kompaniýanyň wezipesi, müşderilerine fitnes maksatlaryna ýetmekde we sagdyn durmuş ýörelgesinde ýaşamak üçin iň oňat fitnes enjamlary bilen üpjün etmekdir.Çydamly, işleýän we estetiki taýdan ýakymly enjamlary öndürmegi maksat edinýärler we önümleriniň müşderileriniň ösýän isleglerini kanagatlandyrmak üçin yzygiderli täzelenýärler.

img

“Rizhao Rongjia Fitness” LLC kompaniýasynyň fitnes enjamlary pudagynda öňdäki hatarda galmagyny üpjün etmek üçin güýçli we tejribeli dolandyryş topary bar.Hil, müşderi kanagatlandyrmagy we üznüksiz täzeliklere ünsi jemläp, Barbell China ösmegini we dünýä fitnes enjamlary bazarynda öňdebaryjy oýunçy bolmagyny dowam etdirer.

Kompaniýa sergisi

görkezmek
show1
show2
show3
show4
show5