Habarlar

 • Doldurylan agram tabaklary Agramy sazlap bolýan Barbell 10kg sport zaly Dambbelller

  Doldurylan agram tabaklary Agramy sazlap bolýan Barbell 10kg sport zaly Dambbelller

  Barbell agram plitalary islendik güýç okuwynyň möhüm bölegidir.Bu diskler, barbelliň iki ujuna ýüklenmek üçin niýetlenendir, bu adama skwatlar, gämi duralgalary we skameýkalar ýaly maşklar wagtynda göterilen agram mukdaryny sazlamaga mümkinçilik berýär.Köpugurlylyk we sazlaşyk ...
  Koprak oka
 • Demir guýulýan çaýhana

  Demir guýulýan çaýhana

  Kettlebell türgenleşikleri soňky ýyllarda uly sebäp boldy we gowy sebäp bilen.Bu köpugurly enjam bölekleri, güýji, çydamlylygy we umumy fitnesi ýokarlandyrmaga kömek edip biljek doly beden maşklaryny hödürleýär.Çüýşe önümleri üçin iň meşhur saýlawlaryň biri PRXKB demir guýulýan örtükli kett ...
  Koprak oka
 • Dambbelller güýç döretmek we umumy fitnesini ýokarlandyrmak isleýän her bir adam üçin zerur enjamdyr

  Dambbelller güýç döretmek we umumy fitnesini ýokarlandyrmak isleýän her bir adam üçin zerur enjamdyr

  Dambbelller güýç döretmek we umumy fitnesini ýokarlandyrmak isleýän her bir adam üçin zerur enjamdyr.Başlangyjy ýa-da tejribeli fitnes höwesjeňi bolsun, dambbellleri türgenleşigiňize goşmak, fitnes maksatlaryňyza ýetmäge kömek edip biler.Giň gerim bilen ...
  Koprak oka
 • Barbell agram plitalary: Güýç taýýarlygy üçin köpugurly gural

  Barbell agram plitalary güýç we myşsa massasyny gurmak isleýänler üçin möhüm guraldyr.Bu tegelek metal plitalar dürli agramlarda bolýar, adatça 2,5-den 45 funt aralygynda we garşylyk okuwy üçin barbell bilen ulanmak üçin niýetlenendir.Barbell agram plitalaryny ulanmak esas bolup durýar ...
  Koprak oka
 • Çäýnekleriň taryhy

  Çäýnekleriň taryhy

  Güýç taýýarlygyna çynlakaý çemeleşýän bolsaňyz, ýokary hilli enjamlaryň bolmagynyň möhümdigini bilýärsiňiz.Soňky ýyllarda has meşhur bolan enjamlaryň biri, çoýun bilen örtülen çäýnekdir.Bu köptaraply okuw gurallary köp dürli peýdalary hödürleýär we gymmatly bolup biler ...
  Koprak oka
 • Söwda sport zalynyň krossfits enjamlary

  Söwda sport zalynyň krossfits enjamlary

  kuwwatly türgenleşik rafy, şeýle hem kuwwatly berkitme rack diýlip hem atlandyrylýar, enjamyň möhüm bölegi.Bu köptaraply we berk gurluş türgenlere dürli sport maşklaryny ýerine ýetirmek ukybyny berýär, bu bolsa islendik sport zalyna ýa-da bedenterbiýe merkezine möhüm goşundy bolýar ....
  Koprak oka
 • Gaoga tejribäňize täze bir ölçeg goşmak isleýärsiňizmi?

  Gaoga tejribäňize täze bir ölçeg goşmak isleýärsiňizmi?

  Gaoga balans topy iň gowy saýlawdyr.Bu köptaraply rekord deňagramlylygy ýokarlandyrmaga, esasy myşsalary berkitmäge we dürli duruşlara goldaw berip biler.Gaoga üçin deňagramly top ulananyňyzda, stabilizator myşsalaryňyzy hem çekersiňiz we bedeniňize täze usullar bilen garşy çykarsyňyz.Amal edip bileris ...
  Koprak oka
 • Dambbell maşk usuly

  Dambbell maşk usuly

  Dumbbell myşsalary türgenleşdirmek üçin fitnes enjamlarynyň bir görnüşidir.Esasan myşsa güýjüni öwretmek we myşsalaryň birleşme hereketini öwretmek üçin ulanylýar.Dambbell bilen yzygiderli maşk etmek, döş, garyn, egin, aýak we beýleki bölekleriň myşsalaryny netijeli ýerine ýetirip biler.Beýleki täsirleri ýaly ...
  Koprak oka
 • Öý sport enjamlary üçin iň oňat güýç goşundylary

  bu makalada görkezilen önümler garaşsyz gözden geçirildi.Bu sahypadaky bölek satuw baglanyşyklaryndan bir zat satyn alanyňyzda, okyjy, size tölegsiz komissiýa gazanyp bileris.Has giňişleýin öwreniň.Köp türgenler üçin berk kuwwatlylyk, güýç taýýarlygy reginiň çöregi we ýagydyr ...
  Koprak oka
 • Elektron palto Kettlebell bilen tanyşdyrmak: Güýç öwrediş öwrülişigi

  Fitnes höwesjeňleriniň türgenleşiklerini ösdürmegiň täzeçillik usullaryny yzygiderli gözleýän dünýäsinde enjamlaryň bir bölegi hünärmenleriň we höwesjeňleriň ünsüni özüne çekdi - e-palto çäýnek.Bu öňdebaryjy fitnes guraly, berkleşiş usulymyza öwrülişik girizmek üçin düzüldi ...
  Koprak oka
 • Ynkylap fitnes skameykasy indiki derejä çykýar

  Fitnes pudagynda innowasiýa, rewolýusiýa Fitness skameykasynyň girizilmegi bilen täze sepgitlere ýetdi.Indiki derejä çykmak üçin niýetlenen bu iň häzirki zaman enjamlar, bedenterbiýe düzgünlerimize çemeleşişimizi üýtgetmegi wada berýär.Topar tarapyndan işlenip düzülen Fitnes skameýkasy ...
  Koprak oka
 • Fitnes oturgyçlary: Güýç taýýarlygy we türgenleşikler üçin iň soňky gural

  Fitnes oturgyçlary, fitnes höwesjeňleriniň arasynda barha meşhurlyk gazandy, sebäbi güýç we türgenleşik wagtynda dürli myşsa toparlaryny nyşana almagyň köpugurly we täsirli usulyny hödürleýär.Güýçli gurluşygy we sazlanyp bilinýän aýratynlyklary bilen bu oturgyçlar iki öýde-de esasy zat boldy ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2