barbell agramy

 • PRXKB fitnes reňkli rezin bamper plastinka

  PRXKB fitnes reňkli rezin bamper plastinka

  ● Köpdürlüligi: diametri 2 ”ýa-da ondanam pes bolan islendik olimpiýa zolagyna laýyk gelýär;2 ”dambbell bar bilen ulanyp bolýar

  ● Ölçegleri: Içki halkanyň diametri - 2 ”;Jemi diametri - 17 3/4 ”;Boýy - 1 7/8 ″

  ● Hil dizaýny: Galyň rezin plastinka gaty çydamly;Polat içerki halka agyr we görnüşini saklaýar

  ● Goşuldy: Muňa 2 25 funt agyrlykdaky bamper plitalary girýär

  ● Şeýle hem elýeterli: Dürli ululykdaky we reňkli tabaklar, Olimpiýa barlary we ammar agaçlary üçin beýleki sanawlarymyzy barlaň

  ululygy:5/10/15/20/25kg ýa-da 10/15/25/35 / 45lb

 • Enjamlar fitnes sement dambbell toplumy 50kg çäge doldurylan agram plitalary Agram mancuernas sazlanylýan barbell 10kg sport zaly Dambbelller

  Enjamlar fitnes sement dambbell toplumy 50kg çäge doldurylan agram plitalary Agram mancuernas sazlanylýan barbell 10kg sport zaly Dambbelller

  Jyns: “Unisex” programmasy: Univershliumumy önümiň ady: “Dumbbell Barbell Set Lbs Dumbbell Set” elementi: “Dumbbell” sazlanyp bilinýän we barbell toplumynyň ulanylyşy: Fitnes, maşk, ýöremek, dykylmak, aerobika funksiýasy: Beden gurluşy nyşany: omöriteleşdirilen reňkler: Gyzyl / Ot ýaşyl / ýaşyl Material guýma demir / rezin agramy 10KG - 50KG Açar sözler Mugt agramly dambbelller amaly öý sport zaly fitnes önüminiň beýany Sorag-jogap soraglary: Siziň pikiriňizçe ...
 • T Bar hatar egin basýan pyýada mina tutawajy Gara 50mm barbell arka goşundy

  T Bar hatar egin basýan pyýada mina tutawajy Gara 50mm barbell arka goşundy

  Önümiň beýany Soraglar S: Kiçijik sargytlary kabul edýärsiňizmi?J: Hawa.Kiçijik bölek satyjy bolsaňyz ýa-da işe başlasaňyz, hökman siziň bilen ösmäge taýýardyrys.Uzak möhletli gatnaşyklar üçin siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.S: OEM / ODM önümlerini kabul edip bilersiňizmi?J: Hawa.OEM we ODM-de gowy.Siziň talaplaryňyza laýyk gelýän öz gözleg bölümimiz bar.S: Bahasy nähili?Has arzan edip bilersiňizmi?J: Biz elmydama müşderiniň peýdasyny alýarys ...
 • gara rezin
 • reňkli rezin fraksiýa bamper agram plitalaryny üýtgedýär

  reňkli rezin fraksiýa bamper agram plitalaryny üýtgedýär

  Önümiň beýany Reňkli kauçuk fraksiýa bamper üýtgeýän agram plitalary, dürli reňklere çykýan we rezinden ýasalan agyr atletika üçin ulanylýan tabaklardyr.Bölekleýin bamper plitalary, agyr atletikaçylaryň göterýän agramyny ýuwaş-ýuwaşdan artdyrmagyna mümkinçilik bermek üçin, adatça 0,5 funtdan 5 kilo çenli ownuk ululykda ulanmak üçin niýetlenendir.Bu tabaklara “fraksiýa” diýilýär, sebäbi bir funt ýa-da kilogram fraksiýalarynda agramy ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.Kauçuk material olary ...
 • Reňkli agyrlyk göteriji bamper rezin agram plitalary

  Reňkli agyrlyk göteriji bamper rezin agram plitalary

  Önümiň beýany Reňkli agyr atletika bamper rezin agram plitalary sport zallarynda köplenç ulanylýan agyr atletika plastinkasynyň başga bir görnüşidir.Qualityokary hilli gyzyl rezin bäsdeşlik plitalaryna meňzeş ýaly, olar çydamly rezin materialdan ýasalyp, agyr atletika maşklarynda ulanmak üçin niýetlenendir.Şeýle-de bolsa, adaty gara bäsdeşlik plitalaryndan tapawutlylykda, bu tabaklarda has özüne çekiji görnüş döredip we goşup bilýän kauçuk materialda reňkli ýa-da reňkli tegmiller bar ...
 • Gyzgyn satuw agram götermek Barbell sport zaly enjamlary Barbell diskleri öý sport zaly üçin bamper plastinka agram plastinka

  Gyzgyn satuw agram götermek Barbell sport zaly enjamlary Barbell diskleri öý sport zaly üçin bamper plastinka agram plastinka

  Önümiň beýany Agramy dürli güýçleriň ulanylmagy üçin erkin sazlanyp bilner.Saýlamak üçin dört dürli ululykdaky dambbell bölekleri bar.40 sm galyňlykdaky köpük birleşdirijisi, ygtybarly dekompressiýa we süýşmeýän, der geçirmeýän we amatly tutawaç, täze ekologiýa taýdan arassa PVC material üçin;Geýmäge çydamly we süýşmeýän, poly has gowy goramak.Onuň dizaýny, şikesleri, pollarda çukurlary azaltmaga kömek edýär we dambeliň gaçmagynyň öňüni alýar.Qualityokary hilli ...
 • Qualityokary hilli Wirgin rezin bäsleşigi Sport zaly üçin gara agramly bamper plastinka

  Qualityokary hilli Wirgin rezin bäsleşigi Sport zaly üçin gara agramly bamper plastinka

  Bu, sport zallarynda köplenç ulanylýan agyr atletika plastinkasynyň bir görnüşi hakda aýdylýar.Adatça, ýokary hilli bamper plitalary gyzyl rezinden ýasalýar we ýaryşda ýa-da agyr götermek ssenarilerinde ulanmak üçin niýetlenendir.Bu tabaklar köplenç gara reňkde bolup, agyr atletika höwesjeňleri üçin ygtybarly we çydamly çözgüt hödürlemek üçin niýetlenendir.Sport zalyňyz üçin bamper plitalaryny gözleýän bolsaňyz, abraýly öndürijini gözlemek we saýlan tabaklaryňyzyň barbelliňiz üçin dogry ölçegde bolmagyny üpjün etmek möhümdir.

 • Güýç taýýarlygy üçin üçburç guýma demir plastinka agramy

  Güýç taýýarlygy üçin üçburç guýma demir plastinka agramy

  • 1 dýuým merkezi deşikli gaty çoýundan ýasalan, diametri 1 ”ýa-da ondanam pes bolan islendik olimpiýa zolagyna laýyk gelýär;1 ”dambbell barlary bilen hem ulanylyp bilner
  • Plhli tabaklarda ýakymsyz yssyz tabaklaryň poslamagynyň we poslamagynyň öňüni almak üçin çydamly, gara bişirilen emal görnüşi bar.
  • Her tabakda aňsat tutmak üçin zolakly 3 sany uly açyklyk bar.aňsat tanamak üçin lb we kg-da bellik edilýär
  • Agram plitalary myşsany güýçlendiriji maşklary we çydamlylygy öwretmek ýa-da çeýeligi we deňagramlylygy ýokarlandyrmak üçin ulanylyp bilner
  • Köp wariant bar
 • Sport zalynyň agyr atletika gysgyç plastinkasy Uretan CPU 20kg agram plitalary

  Sport zalynyň agyr atletika gysgyç plastinkasy Uretan CPU 20kg agram plitalary

  Çydamly köp maksatly agyr ýükli bamper plitalary, türgenleşik / HIIT türgenleşikleri we Olimpiýa agyr atletika üçin gurulýar.Tegelek gyralary bolan tekiz, poslamaýan polat merkezi bilen, agramlar ýeňlere zeper ýetirmezden aňsatlyk bilen Olimpiýa barlaryna süýşüp we çykyp bilýär.

 • PRXKB Salam Temp rezin bamper plastinka

  PRXKB Salam Temp rezin bamper plastinka

  Çydamly köp maksatly agyr ýükli bamper plitalary, türgenleşik / HIIT türgenleşikleri we Olimpiýa agyr atletika üçin gurulýar.Tegelek gyralary bolan tekiz, poslamaýan polat merkezi bilen, agramlar ýeňlere zeper ýetirmezden aňsatlyk bilen Olimpiýa barlaryna süýşüp we çykyp bilýär.Mundan başga-da, material has ýumşak we beýlekilerden has gowy ýassygy we uzak ömri bar.Bu bamperler gündelik ulanylyş jezasyny çekmek üçin gaty kyn.Lift gutarandan soň, olary arkaýyn taşlap bilersiňiz, çukura we pola zeper ýetmän, köne mekdebiň demir plitalaryndan has asuda we has ygtybarly ýa-da egin beýikligi peselýär.Güýç taýýarlygy, agyr atletika, atyşyk we ş.m. üçin amatly. Bu bigünä we ekologiýa taýdan arassa we ýetginjekler we ulular üçin ulanylýan öý sport zaly ýa-da garaage sport zaly bolup biler.

 • Bäsleşik bamper plitalary agram plitalary bamper plitalary

  Bäsleşik bamper plitalary agram plitalary bamper plitalary

  • Barbell bamper plitalary ululygy boýunça reňkli
  • Plhli tabaklaryň diametri birmeňzeş we 2 ″ bar
  • Polat konsentratorlary bolan gaty rezin
12Indiki>>> Sahypa 1/2